Dental Services

Nagbibigay kami ng mga pangunahing serbisyo sa ngipin sa lahat ng residente ng San Francisco. 

Ang aming mga serbisyo

Mga iniaalok na serbisyo sa klinika:

 • Mga pagsusuri sa bibig
 • Mga x-ray ng ngipin
 • Paglilinis ng ngipin (Prophylaxis)
 • Deep cleaning (Scaling at Root Planning)
 • Fluoride treatment
 • Mga Dental Sealant
 • Mga Filling (Amalgam at Composite)
 • Mga regular na pagbunot ng ngipin
 • Pambatang root canal (Pulpotomy)
 • Pang-emergency na paggamit: incision at drainage para sa oral abscess 

Mga serbisyong hindi iniaalok:

 • Treatment sa orthodontics
 • Pamalit sa ngipin: pustiso, bridge, implant, crown
 • Mga surgical extraction: mga impacted na wisdom tooth
 • Root canal 
 • Periodontal surgery
 • Mga problema sa temporomandibular joint (TMJ)
 • Cosmetic dentistry: pagpapaputi ng ngipin, veneers

 

Ang aming mga lokasyon

Mayroon kaming mga tauhang nagsasalita ng:

 • Ingles
 • Espanyol
 • Cantonese
 • Mandarin
 • Tagalog

Para sa anumang wika na hindi nakalista, gumagamit ng serbisyo ng interpreter ang aming mga klinika. 

Maghanap ng dental clinic na malapit sa iyo:

 • Silver Avenue Family Health Center                                      Telepono: 628-754-8060        1525 Silver Ave, SF, CA 94134         
 • Chinatown Public Health Center                                            Telepono: 628-217-6561        1490 Mason St, SF, CA 94133         
 • Southeast Health Center                                                         Telepono: 628-217-5600        2401 Keith St, SF, CA 94124
 • Potrero Hill Health Center                                                        Telepono: 628-217-7960        1050 Wisconsin St, SF, CA 94107
 • Maria X Martinez Health Resource Center                           Telepono: 628-217-5880         555 Stevenson St, SF, CA 94105

Alamin pa ang tungkol sa mga mapagkukunan at referral para sa ngipin

Maghanap ng pribadong dental provider sa Medi-Cal

Para sa mga bagong pasyente, tumawag sa: 415-682-1740

Pampaaralang Programa para sa Ngipin sa pakikipagtulungan sa SFUSD

Ibinibigay ng aming pampaaralang programa ang mga sumusunod na programa sa pag-iwas para sa mga piling paaralan sa San Francisco Unified School District. Inaatasan ang mga tauhan sa paaralan o boluntaryong magulang sa SFUSD na hikayatin ang paglahok at kumpletuhin ang kinakailangang papeles para sa programa. 

Pag-screening sa Kindergarten 

 • Ibinibigay namin ang pagkakataon para sa karamihan ng mga mag-aaral sa kindergarten sa SFUSD na makatanggap ng libreng pag-screening para sa ngipin. Ang mga pag-screening ay ibinibigay ng mga lokal na dentista at hygienist sa paaralan ng bata sa mga regular na oras sa paaralan.
 • Ang mga layunin ng programa ay tukuyin ang kalagayan ng kalusugan ng bibig ng mga bata sa kindergarten sa mga pampublikong paaralan sa San Francisco, tukuyin ang mga batang may hindi nagagamot na pagkabulok ng ngipin, simulan ang pag-access sa pangangalaga sa ngipin at makakuha ng "tahanan" para sa ngipin, at magsagawa ng aktibidad na nanghihikayat ng pakikipagtulungan sa komunidad ng pribadong pagsasanay.

Programa para sa Sealant

 • Nagbibigay kami ng libreng sealant treatment para sa karamihan ng mga mag-aaral sa ika-2 baitang at ika-5 baitang sa SFUSD. Isang dentista o hygienist ang magsasagawa ng pag-screening para sa ngipin bago ang paglalagay ng sealant para matukoy ang pagiging kwalipikado. Magiging kwalipikado ang mga mag-aaral para sa sealant treatment kung mayroon, nakikita, at walang pagkabulok o filling ang mga molar na ngipin ng mga mag-aaral.
 • Ang sinumang kindergarten na kwalipikado para sa mga sealant ay idaragdag din sa aming programa para sa sealant.
 • Isang team ng dental hygienist at dental assistant ang magse-set up ng mobile na "dental clinic" sa paaralan ng iyong anak at magsasagawa ng sealant treatment sa mga regular na oras sa paaralan.
 • Isang form ng pahintulot ang dapat pirmahan ng legal na tagapag-alaga ng bata bago ang pag-screening para sa ngipin at paglalagay ng mga sealant.

Fluoride Varnish para sa mga mag-aaral sa Pre-K & TK

 • Nagbibigay kami ng libreng pag-screening para sa ngipin at paglalagay ng fluoride varnish sa mga piling paaralan para sa maagang edukasyon sa SFUSD. Ang fluoride varnish ay isang pamproteksyong coating para maiwasan ang maagang pagkabulok ng ngipin. Isang dentista o hygienist ang magbibigay ng pag-screening para sa ngipin at maglalagay ng fluoride varnish sa paaralan ng iyong anak sa mga regular na oras sa paaralan.
 • Isang form ng pahintulot ang dapat pirmahan ng legal na tagapag-alaga ng bata bago ang pag-screening para sa ngipin at paglalagay ng flouride varnish. 
Last updated January 17, 2024