Magpasuri sa pamamagitan ng appointment

Gumawa ng appointment para magpasuri para sa Covid-19.

Anong gagawin

Mga urgent care center

Tinatanggap ng mga urgent care center ang karamihan ng mga insurance. Posibleng maningil sila para sa pagsusuri.

Chinese Hospital testing site

Bukas sa lahat. Alamin ang iyong pagiging kwalipikado kapag nagpa-appointment ka.

845 Jackson Street

Lunes hanggang Sabado, 11:30 am hanggang 12:30 pm, maliban kapag holiday.

Tumawag para gumawa ng appointment.

ZSFG testing site

Para sa walang insurance o mga pasyente ng SF Health Network.

1001 Potrero Avenue

Lunes hanggang Biyernes, 9 am hanggang 6 pm

Tumawag para gumawa ng appointment.

Last updated September 19, 2022