Kumuha ng mga bakuna, pagsusuri, at gamot sa mpox

Makukuha ang mga bakuna, pagsusuri, at gamot nang libre.

Anong gagawin

Magpabakuna laban sa mpox

Kung mayroon kang tagapangalaga ng kalusugan, makipag-ugnayan sa kanila para hingin ang bakuna.

Kung wala kang tagapangalaga ng kalusugan, maghanap ng mga bakuna gamit ang panghanap ng bakuna ng CDC o maghanap ng mga libreng klinika para sa mpox sa ibaba.

  Kumuha ng pagsusuri at gamot sa mpox

  Puwedeng magpasuri ang mga taong may mga pantal na mukhang mpox. Ang mga tagapangalaga ng kalusugan ang magsasagawa ng pagsusuri.

  Kung mayroon kang tagapangalaga ng kalusugan, makipag-ugnayan sa kanila para hingin ang pagsusuri.

  Kung wala kang tagapangalaga ng kalusugan, maghanap ng mga libreng klinika para sa mpox sa ibaba.

  Habang hinihintay mo ang mga resulta ng iyong test: 

  • Manatili sa bahay at lumayo sa ibang tao 
  • Iwasan ang pampublikong transportasyon. Kung kailangan mong umalis ng bahay, limitahan ang pisikal na pakiki-ugnay sa sinuman, magsuot ng mask na maayos ang pagkakalapat, at takpan ang lahat ng sugat, kabilang ang nasa mga kamay mo.  Puwede kang gumamit ng malalambot na bandage para sa mga sugat na hindi natatakpan ng damit o guwantes. 
  • Makipag-ugnayan sa mga taong nakatalik mo o malapit mong nakaugnay at hilingin sa kanilang magpa-test kung magkaroon sila ng pantal o mga butlig. Dapat ding magpabakuna ang sinumang malapit na nakaugnayan kung hindi pa sila nababakunahan.

  Gumagaling ang karamihan ng mga tao sa mpox nang hindi nangangailangan ng anumang gamot o iba pang paggamot. Isang gamot na tinatawag na tecovirimat (o TPOXX) ay puwedeng ibigay para sa mga taong may malubhang mpox. Makipag-usap sa iyong doktor kung sa tingin mo ay posibleng kailangan mo ng TPOXX.

  Maghanap ng mga libreng klinika para sa mpox

  Maghanap ng mga libreng klinika para sa mpox

  Kung wala kang provider, magpa-appointment sa isa sa mga klinikang ito para sa libreng pagbabakuna, pagsusuri, at paggamot sa mpox:   

  • Mga pasyente ng Adult Immunization and Travel Clinic (AITC): magpa-appointment online
  • San Francisco AIDS Foundation, Klinika sa Strut: 415-581-1600
  • SF City Clinic: 628-217-6600

  Espesyal na mga kaso

  Alamin kung dapat kang kumuha ng bakuna sa mpox

  Alamin kung dapat kang kumuha ng bakuna sa mpox

  Ang sinumang posibleng nasa panganib na magkaroon ng mpox ay puwede na ngayong makatanggap ng bakuna. Hindi kailangang patunayan ang pagiging kwalipikado.

  Inirerekomenda ng SFDPH ang pagbabakuna laban sa mpox para sa mga priyoridad na grupong ito:  

  • Mga taong nagkaroon ng alam na exposure sa mpox at nangangailangan ng post-exposure prophylaxis (PEP)
  • Mga taong may panganib sa trabaho (kaugnay sa trabaho), kasama ang
   • Mga healthcare worker na malamang na mangolekta ng mga specimen sa laboratoryo mula sa mga pasyenteng may mpox
   • Mga taong nagtatrabaho sa mga klinika para sa kalusugang sekswal
   • Mga taong nagtatrabaho sa mga setting ng klinika na nagsisilbi sa mga populasyong nasa panganib
   • Anumang grupo sa trabaho na inirerekomenda ng Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) na makakuha ng bakuna
  • Sinumang taong namumuhay nang may HIV, lalo na ang mga may panganib na magkaroon ng kumplikasyon ng mpox, tulad ng mga taong may CD4 count na <350/mm3, hindi suppressed na viral load, o nagkaroon ng opportunistic na impeksyon
  • Sinumang lalaki, taong trans, o taong nonbinary na nakikipagtalik sa mga lalaki, taong trans, o taong nonbinary
  • Mga taong umiinom o kwalipikadong uminom ng HIV PrEP
  • Mga sex worker
  • Mga pakikipag-ugnayang sekswal ng sinumang tao na kasama sa itaas
  • Mga taong nagkaroon ng malapit na pakikipag-ugnayan, sa loob ng nakalipas na 6 na buwan, sa isang taong may pinaghihinalaan o kumpirmadong mpox
  • Mga taong nakipagtalik o malapit na nakipag-ugnayan, sa loob ng nakalipas na 6 na buwan, sa isang venue o event, o sa isang social group, na may pinaghihinalaan o kumpirmadong kaso ng mpox. Kasama rito ang mga taong nakatanggap ng abiso mula sa isang venue o event tungkol sa potensyal na exposure.
  • Mga taong na-diagnose, sa loob ng nakalipas na 3 buwan, na may bacterial sexually transmitted disease (halimbawa: chlamydia, gonorrhea, syphilis)
  • Mga taong umaasang makaranas ng alinman sa mga nabanggit

  Alamin kung ilang dosis ng bakuna ang kailangan mo

  Alamin kung ilang dosis ng bakuna ang kailangan mo

  JYNNEOS ang pangalan ng bakuna. Dapat kang kumuha ng 2 dosis ng bakuna, na may hindi kukulangin sa 4 na linggong pagitan. Puwede mong piliin ang subcutaneous o intradermal na pagbabakuna.

  Kung mahigit 4 na linggo na ang nakalipas mula noong unang dosis, puwedeng ibigay ang pangalawang dosis sa lalong madaling panahon, at hindi kailangang simulan ulit ang series.

  Kung natanggap mo na ang iyong pangalawang dosis, hindi na kailangan ng pangatlong dosis.

  Kumuha ng patunay ng pagbabakuna laban sa mpox

  Kumuha ng patunay ng pagbabakuna laban sa mpox

  Suriin ang iyong medikal na talaan o tanungin ang iyong provider

  Makikita mo ito sa iyong online na talaang pangkalusugan sa ilalim ng seksyong kasaysayan ng pagpapabakuna. Kung hindi mo ito nakikita, tanungin ang iyong tagapangalaga ng kalusugan.  Ang iyong provider ay dapat may talaan ng mga petsa at lokasyon ng pagbabakuna. Puwede rin nilang i-print ang iyong talaan ng pagpapabakuna sa pamamagitan ng California Immunization Registry (CAIR).
   

  Humiling ng talaan mula sa CAIR

  Hindi idinisenyo ang CAIR para sa malaking bilang ng mga kahilingan. Gamitin ang paraang ito kung hindi posible ang mga opsyon sa itaas. Puwedeng abutin nang hanggang 14 na araw ng negosyo ang mga kahilingan, kaya magplano nang maaga. Ang California Immunization Registry (CAIR) ay isang ligtas na sistema ng impormasyon sa pagpapabakuna para sa California. Sagutan ang form na ito para ma-email sa iyo ang talaan mo. Ang mga biyaherong mula sa labas ng U.S. na mababakunahan sa California ay puwedeng mag-email sa Help Desk para makuha ang form. Para sa mga residente ng mga county ng Alpine, Amador, Calaveras, Mariposa, Merced, San Joaquin, Stanislaus, at Tuolumne: Bisitahin ang My Healthy Futures para makuha ang iyong talaan ng pagpapabakuna.

  Alamin ang higit pa tungkol sa mpox

  Alamin ang higit pa tungkol sa mpox

  Alamin ang higit pa mula sa CDC.

  Last updated February 2, 2024