Labanan ang trangkaso. Kunin ang bakuna sa trangkaso.

Ang lahat ng taong 6 na buwan at mas matanda ay dapat magpabakuna laban sa trangkaso taon-taon. Pagkatapos ng ilang banayad na panahon, mas maraming nagkakatrangkaso ngayong taon.

Ang espesyal na bakuna laban sa trangkaso para sa "senior" ay available para sa mga nasa edad na 65 at mas matanda.

Bakit ako dapat kumuha ng bakuna sa trangkaso?

Pinoprotektahan ng bakuna ang kalusugan ng lahat

Ang bakuna sa trangkaso ay ang pinakamahusay na proteksyon laban sa trangkaso.

 

Kapag nabakunahan ka laban sa trangkaso, mas malamang na hindi ka magkakatrangkaso at hindi mahahawahan ang iba, kabilang ang mga taong may mataas na peligro na magkaroon ng malubhang komplikasyon sa trangkaso o pagkamatay.

 

Kabilang sa mga pinakananganganib ang maliliit na bata, mga mas nakatatanda, mga buntis, mga naninigarilyo, o sinumang may mga hindi gumagaling na kundisyon tulad ng hika, diyabetes, o sakit sa puso.

 

Kung nabakunahan ka na at nagkaroon pa rin ng trangkaso, ang iyong mga sintomas ay malamang na hindi gaanong matindi at ang iyong mga pagkakataong maospital o mamatay dahil sa trangkaso ay mas mababa.

 

Magkatulad ang mga sintomas ng COVID-19 at trangkaso

 

Ang trangkaso at COVID-19 ay may magkatulad na sintomas kabilang ang lagnat, panginginig, pag-ubo, sakit ng ulo, pananakit ng katawan, masakit ang lalamunan at pagkapagod.

 

Kung ikaw o ang iyong anak ay nagkasakit, maaaring hindi madaling malaman kung aling karamdaman nila - trangkaso o COVID-19.

 

Ang mga taong may sintomas ng trangkaso ay dapat tumawag sa kanilang tagapangalaga sa kalusugan, at masuri para sa COVID-19. Kakailanganin kang ihiwalay habang naghihintay ng mga resulta ng test.

 

Ang bakuna laban sa trangkaso ay puwedeng ibigay nang sabay sa bakuna/booster laban sa COVID-19 o bakuna laban sa mpox.

 

Tingnan ang higit pang mga katotohanan sa trangkaso mula sa Department of Public Health.

Ang mga bakuna laban sa trangkaso para sa "senior" ay available para sa mga nasa edad na 65 at mas matanda

 

Ang mga bakuna laban sa trangkaso para sa "senior" ay ang Fluzone High-Dose, Flublok, at Fluad.

 

Ayon sa mga pag-aaral, mas mabisa ang mga ito para sa mga mas nakatatanda kaysa sa regular na bakuna laban sa trangkaso.

 

Matuto pa tungkol sa mga ito rito: Trangkaso & Mga nasa Edad na 65 at Mas Matanda.

 

Puwede ka ring tumanggap ng regular na flu shot kung ikaw ay nasa edad na 65 at mas matanda.

 

Saan at paano ako makakakuha ng bakuna sa trangkaso?

Para sa mga taong may insurance

Para sa mga taong may insurance

Para sa mga taong may insurance, malawak na available ang mga bakuna laban sa trangkaso nang walang gastos sa pasyente bilang isang serbisyong pang-iwas, mula sa kanilang regular na tagapangalaga ng kalusugan. Tumatanggap din ng insurance ang mga parmasya tulad ng Walgreens at CVS.

Para makahanap ng bakuna laban sa trangkaso sa isang lokasyong malapit sa iyo, kontakin ang iyong tagapangalaga ng kalusugan o bisitahin ang Vaccines.gov. Tiyaking tawagan at i-verify na ang impormasyon ay tama bago bisitahin ang lokasyon nang personal.

Kung ang iyong regular na tagapangalaga sa kalusugan ay walang bakuna sa trangkaso, ang ilang mga DPH at kasosyong samahan ay mag-aalok ng mga bakunang trangkaso sa parehong mga pasyenteng walang insurance at mga pasyenteng may insurance.

Para sa higit pang mga detalye at listahan ng mga lokasyon ng San Francisco na nag-aalok ng libre o mababang gastos ng mga bakuna sa trangkaso, bisitahin ang aming site na Mga Bakuna sa Trangkaso.

Para sa mga taong walang insurance

Para sa mga taong walang insurance

Nag-aalok ang SFDPH ng maraming pagkakataon para magpaturok ng libreng bakuna laban sa trangkaso para sa mga taong walang insurance.

Ang klinika ng bakuna ng Zuckerberg San Francisco General Hospital (ZSFG) na matatagpuan sa 1001 Potrero Avenue, Building 30 ay nag-aalok ng bakuna laban sa trangkaso para sa mga walang insurance na residente ng SF at mga Pasyente ng San Francisco Health Network, Lunes hanggang Biyernes, nang may mga oras ng pag-drop in na mula 8am hanggang 3:30pm. Available ang mga appointment para sa mga Pasyente ng San Francisco Health Network mula 8am hanggang 4pm.

Ang Mga Site ng Pagpapabakuna sa Kapitbahayan ng San Francisco ay nag-aalok ng mga bakuna laban sa Trangkaso, COVID, at MPX, nang libre sa mga walang insurance at sa mga pasyente ng SFHN. Ang mga lokasyong ito ay bukas sa publiko: available ang mga appointment at tinatanggap ang mga walk-in. Mag-book online o tumawag sa 1-855-970-3223 para sa tulong sa pagpaparehistro.

Ang AITC Immunization and Travel Clinic ay may mga bakuna laban sa trangkaso na available sa publiko, marami sa mga ito ay libre o mura. Tingnan ang website ng AITC o tumawag sa (415) 554-2625 para sa mga oras at availability nito. Kailangan ng appointment.

Ang San Francisco Free Clinic na matatagpuan sa 4900 California Street ay nag-aalok ng mga flu shot para lang sa mga taong walang insurance at kailangan ng appointment. Pakitawagan ang 415-750-9894 para sa higit pang impormasyon.

Ang mga klinika ng San Francisco Health Network ay nag-aalok ng mga libre o murang bakuna laban sa trangkaso sa mga residente ng San Francisco, pakitawagan ang (415) 682-1740 para sa impormasyon tungkol sa mga kasalukuyang lokasyon at availability nito. Posibleng kailangan ng appointment.

Para sa higit pang detalye at listahan ng mga lokasyon sa San Francisco na nag-aalok ng libre o murang pagpapabakuna laban sa trangkaso, bisitahin ang Mga Bakuna laban sa Trangkaso dito

<p>Ang mga ospital, klinika at iba pang mga setting sa buong lungsod ay nagsagawa ng pag-iingat upang matiyak na ang mga pasyente ay ligtas kapag nabakunahan.</p>

Kunin ang iyong bakuna sa trangkaso!

In this video

Alam ng mga bata kung bakit dapat kang magpabakuna sa trangkaso sa taong ito.

Transcript:

Kung nagpa-flu shot ka hindi ka magkakasakit.

Kung ibibigay ko ito sa aking pamilya, maibibigay nila ito sa iba pang tao at  maraming tao ang posibleng magkasakit. 

Makakakuha ka ng lollipop pagkatapos.

Nagiging bossy talaga ako sa iyo dahil kailangan mong gawin ito.

Hindi ba't sobra na ang pagharap natin sa COVID-19.

Kung may trangkaso si nanay hindi siya makakapagtrabaho at hindi kikita ng pera.

Kailangan mong sipsipin ito at gawin ito dahil isang segundo lamang ang itatagal na sakit nito.

Parang kagat lang ito ng langgam.

Naglalagay ito ng mga superhero sa iyong mga bisig upang matulungan kang maging mas mahusay, alam mo na.

Isa, dalawa, tatlo, boom tapos ka na.

May gusto silang gawin na makakatulong ngunit parang hindi ko alam.

Kuhanin ng mga tao ang magpa-flu shot.

Kung wala ka nito, maaaring mangyari ang masamang bagay.

Kailangan mong magpa-flu shot o kung hindi.

Huwag matakot makuha mo lang ito at magpakatapang.

View transcript

Social media