Suriin kung maaari kayong magbenta ng cannabis sa inyong kaganapan

Sinusubukan sa ngayon ng San Francisco ang mga Cannabis Business Temporary Event permit (permit ng Pansamantalang Kaganapan ng Negosyo ng Cannabis) para lang sa ilang partikular na kaganapan.

Anong gagawin

1. Suriin kung kwalipikado ang inyong kaganapan

Kabilang sa mga kwalipikadong kaganapan ang:

  • 420
  • How Weird
  • Clusterfest
  • Outside Lands
  • Folsom Street Fair
  • Hardly Strictly
  • Carnaval
  • Pride

Sinusubukan ng San Francisco ang proseso ng permit ng kaganapan sa mga kaganapang gaya ng mga ito. 

Naghahanap kami ng mga dating idinaos na kaganapang pinahintulutan ng Lungsod. Ang mga kaganapang ito ay dapat ding nagkaroon na ng maraming walang regulasyong pagbebenta ng cannabis.

2. Kumpirmahing kwalipikado ang inyong kaganapan

Kukumpirmahin naming kwalipikado ang inyong kaganapan bago kayo mag-apply para sa mga pang-estadong lisensya.

3. Maghandang mag-apply

Tingnan kung ano ang kailangan ninyong gawin upang magbenta ng cannabis sa inyong kaganapan.

Humingi ng tulong

Last updated June 30, 2022

Kagawaran