Suriin kung maaari kayong mag-apply para sa isang permit ng negosyo ng cannabis

Mga Equity Applicant, Equity Incubator, o dati pang negosyo ng cannabis lang ang maaaring mag-apply para sa permit sa ngayon.

Anong gagawin

1. Suriin kung kwalipikado kayo

Maaari kayong mag-apply para sa isang permit ng negosyo ng cannabis ngayon kung kayo ay:

  • Na-verify na Equity Applicant, kung saan hindi kayo nagbabayad para sa paunang permit ngunit magbabayad kayo para sa mga renewal
  • Equity Incubator na tumutulong sa isang Equity Applicant
  • Tumakbo upang suportahan ang medikal na cannabis, ngunit nagsara dahil sa pederal na panggigipit
  • Tumakbo bilang negosyo ng cannabis noong 2017, at na-verify na ng Office of Cannabis

Kung hindi kayo alinman sa mga ito, maaari kayong mag-apply pagkatapos naming magbukas ng mga aplikasyon sa publiko.

Ang layunin namin ay ibigay ang kalahati ng lahat ng permit sa cannabis sa mga negosyong pinapatakbo ng Equity bago buksan ang aplikasyon ng permit para sa lahat. 

2. Kumuha ng link para mag-apply para sa permit ng negosyo ng cannabis

Ipapadala sa inyo ng Office of Cannabis ang link pagkatapos ninyong

3. Maghandang mag-apply

Kung maaari kayong mag-apply para sa isang permit, paghandaan ang proseso sa pamamagitan ng pagsangguni sa aming checklist.

Humingi ng tulong

Last updated June 30, 2022

Kagawaran