Mag-apply para sa mga libreng serbisyo sa design sa storefront para sa inyong maliit na negosyo

Makakuha ng mga libreng serbisyo sa design para makatulong sa mga pagpapaganda ng storefont.

Anong gagawin

1. Alamin kung kwalipikado ang inyong negosyo

Ang inyong negosyo ay dapat na:

  • Mayroong storefront
  • Magkaroon ng hindi hihigit sa $2.5M sa kabuuang kita sa pinakakamakailan ninyong tax return
  • Magkaroon ng may-ari mula sa kabahayan na mababa o napakababa ng sweldo o maging isang non-profit

2. Mangtipon ng impormasyon tungkol sa inyong negosyo

Tatanungin namin kayo tungkol sa:

  • Inyong Account Number ng Negosyo (Business Account Number, BAN). Kung hindi ninyo ito alam, pwede ninyo itong hanapin
  • Ang inyong kabuuang kita sa pinakakamakailan ninyong tax return
  • Kasalukuyang bilang ng full-time at part-time na empleyado

3. Alamin ang kinikita ng sambahayan ng may-ari ng negosyo

Maging kwalipikado dapat ang sambahayan ng may-ari ng negosyo bilang mababa o napakababa ng sweldo, batay sa Area Median Income.

Laki ng sambahayan

Tatanugnin namin kayo kung ilan kayo sa inyong sambahayan. Ang sambahayan ay tumutukoy sa iisang tao o grupo ng mga taong magkakasama sa isang tirahan, anuman ang kanilang aktwal o kinikilalang sekswal na oryentasyon, sekswal na pagkakakilanlan, o katayuan sa pag-aasawa.

Kinikita ng sambahayan

Tatanungin din namin kayo tungkol sa kinikita ng lahat ng matanda sa inyong sambahayan. Gamitin ang inyong 2021 na tax return kung naghain kayo o tantiyahin ninyo ang inyong kabuuang kita para sa huling 12 buwan.

4. Mag-apply

Iaatas din sa inyong sumang-ayon sa aming mga legal na tuntunin.

Aabutin ito nang humigit-kumulang 15 minuto.

5. Ano ang aasahan pagkatapos ninyong mag-apply

Magpadala kami sa inyo ng email ng kumpirmasyon.

Mag-e-email kami sa inyo sa loob ng 30 araw para ipaalam sa inyo ang katayuan ng inyong aplikasyon.

Kung matanggap, ipapares kayo ng programa sa isang lisensyadong architect na magbibigay ng mga drawing para tumulong sa konstruksyon.

Humingi ng tulong

Last updated October 23, 2023